Obwieszczenia

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam strony postępowania, że tut. Organ zakończył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
Budowie stacji pomiarowej Q=3.150 Nm/h w miejscowości Szymanowice Dolne na działce nr ewid. 206/8.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziałem społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm., dalej ustawa ooś)

Wójt Gminy w Klimontowie

podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72 reprezentowanego przez Pana Marcina Dobka - Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej Lispus ul. Matejki 7 22-100 Chełm w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa.”

Czytaj więcej...

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.)

Wójt Klimontowa

zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz budową obwodnicy Klimontowa” realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Czytaj więcej...

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr ewid. 235/7 w miejscowości Pęchów gmina Klimontów prowadzonej na wniosek Gminy Klimontów w Klimontowie.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam strony postępowania, że tut. Organ zakończył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
Budowie budynku świetlicy wiejskiej oraz pojemnika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10.0 m3 na działce nr ewid. 235/7 położonej w Pęchowie.

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.