Informacja dot. PGN

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013 poz. 1235), informujemy o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Klimontów na lata 2015-2020”

Czytaj więcej...

Inwentaryzacja źródeł energii

Inwentaryzacja źródeł ciepła i zużycia energii
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klimontów

 

Szanowni mieszkańcy,
Informujemy, że dniu 16 lipca 2015r. na terenie Gminy Klimontów odbędzie się inwentaryzacja źródeł ciepła i zużycia energii związana z realizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Klimontów.

Czytaj więcej...

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Szanowni Mieszkańcy!
Gmina Klimontów przystąpiła do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest ograniczenie niskiej emisji i poprawa czystości powietrza na terenie gminy. Stworzenie PGN jest konieczne do pozyskania funduszy unijnych w latach 2014–2020 na działania obejmujące m.in.:

  • Termomodernizacje budynków
  • Wymianę źródeł ciepła
  • Transport publiczny
  • Inwestycje w OZE (Odnawialne Źródła Energii)

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.